Urzędnicy ogłosili konsultacje w sprawie budowy oczyszczalni ścieków

Zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina zamierza pozyskać środki unijne na budowę oczyszczalni ścieków w Konopiskach oraz kanalizacji sanitarnej w Aleksandrii Pierwszej i Drugiej. W związku z tym wójt Jerzy Żurek zarządził konsultacje społeczne i zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w przedmiotowej kwestii.

To największe z zaplanowanych w ostatnich latach przedsięwzięć w gminną infrastrukturę. W wieloletniej prognozie finansowej oszacowano, że realizacja tych projektów będzie kosztować ponad 25 mln zł.

– Przygotowujemy się do złożenia wniosków na te zadania. Jednym z niezbędnych elementów tego procesu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców – mówi Agnieszka Rokosa, urzędniczka odpowiedzialna za przeprowadzenie badania.

Aby gmina mogła aplikować o środki zewnętrzne na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Aleksandrii, musiała zostać wcześniej utworzona i zatwierdzona przez sejmik województwa tzw. Aglomeracja Konopiska.

To wymóg polityki państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Przepisy prawa jako aglomerację definiują obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych.

– Konieczność zrealizowania tych inwestycji podyktowana jest zbyt małą przepustowością kanału prowadzącego ścieki z obszarów skanalizowanych Częstochowy. Aby odprowadzić dodatkowe ich ilości niezbędne jest więc wybudowanie nowej oczyszczalni. Gminna ma mieć przepustowość 350 m³ na dobę – mówi Janusz Jończyk, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Pierwszy etap inwestycji zakłada ponadto wybudowanie kanału tłoczonego od przepompowni w ulicy Gościnnej w Aleksandrii do zaplanowanej oczyszczalni przy ulicy Przemysłowej w Konopiskach. Z uwagi na ukształtowanie terenu i warunki terenowe nie ma bowiem możliwości odprowadzania ścieków grawitacyjnie.

– Na złożenie wniosków o dotacje mamy czas do 28 sierpnia. Ankiety mieszkańców będą do nich załączone i z pewnością komisja konkursowa weźmie je pod uwagę oceniając i punktując nasze aplikacje – dodaje Agnieszka Rokosa.

Konsultacje potrwają do 25 lipca. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą na adres urzędu gminy, drogą mailową lub złożyć w kancelarii urzędu. Ankiety można pobrać tutaj.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia