Dla szukających zatrudnienia czeka kilka miejsc pracy w samorządzie

16 marca

Do 21 marca potrwa nabór dokumentów na cztery stanowiska w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

GOPS poszukuje między innymi dwóch referentów ds. monitoringu projektów. Jeden na ćwierć etatu, drugi na 1/16. Kandydaci powinni móc pochwalić się wykształceniem wyższym. Preferowane będą osoby, które ukończyły takie kierunki jak praca socjalna, pedagogika, socjologia, ekonomia, prawo, administracja publiczna czy ekonomia. Na wspomniane stanowiska nie jest natomiast wymagane doświadczenie zawodowe. Co będzie należało do obowiązków zrekrutowanych osób? Przede wszystkim prowadzenie ewaluacji projektu, monitorowanie wskaźników i sporządzanie raportów, a także archiwizacja dokumentacji projektowej.

Ośrodek szuka też podinspektora w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Osoba, która wygra konkurs, zatrudniona zostanie w wymiarze 3/4 etatu. Tu również wymagane są kryteria podobne jak przy poprzednich stanowiskach, ale dochodzi do nich znajomość pakietu ustaw socjalnych czy umiejętności związane ze sprawną obsługą klienta. Mile widziane będą osoby posiadające umiejętność analizowania dokumentów i filtrowania otrzymanych informacji, komunikatywne, opanowane, samodzielne, dobrze zorganizowane i nie obawiające się pracy pod presją czasu.

Na ćwiartkę etatu mogą z kolei liczyć aplikujący na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych. Poza wyżej wymienionymi wymaganiami, pożądane są osoby znające przepisy prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz posiadające umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania. Aplikanci powinni też wykazywać się znajomością zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagana jest także samodzielność w opracowywaniu kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie z osób, które chcą spróbować swoich sił w konkursie, powinny najpóźniej do środy złożyć komplet dokumentów. Nie może w nim zabraknąć cv, listu motywacyjnego, kserokopii dyplomów, zaświadczeń i świadectw czy oświadczenia o niekaralności. Potrzebna będzie również zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie GOPS-u lub wysyłając je listem poleconym z dopiskiem o jakie stanowisko się ubiega kandydat.

Ci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu, otrzymają telefonicznie informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej.

Adrian Biel, fot. Fotolia